Dmitri Chostakovitch, Mstislav Rostropovitch et Guennadi Rojdestenvski