Manifestations de Ouïgours au Xinjiang, Chine, 2009