Portrait du comte Viktor Pavlovitch Kotchoubei, A. G. Venetsianov