Grand Buddha Amitabha (Daibutsu) de Kamakura

Grand Buddha Amitabha (<it>Daibutsu</it>) de Kamakura

Crédits : E. Graf

Grand Buddha Amitabha («Daibutsu») de Kamakura, Kantō, 1252. Bronze, hauteur: 13 m.