Lokesvara sous les traits de Jayavarman VII

Lokesvara sous les traits de Jayavarman VII

Crédits : H. Champollion/ AKG

Visage monumental du bodhisattva Lokesvara représenté sous les traits du roi Jayavarman. VII (1181 env.-1220). Bayon, temple central d'Angkor Thom (XIe-XIIe s.) au Cambodge.